Het gebruik van de webstek van Knooppunt Delta Vzw (hierna "Knooppunt Delta" genoemd) impliceert dat de bezoeker (hierna "de gebruiker" genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder "informatie" wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, opmaak, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere onderdelen.

1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze webstek is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook, die wordt verkregen via deze webstek op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan zonder toelating van Knooppunt Delta of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

2. Aansprakelijkheid

Knooppunt Delta besteedt veel zorg aan de creatie van deze webstek; de informatie die via deze webstek wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen Knooppunt Delta en haar leveranciers van inhoud (hierna “informatieverstrekkers” genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt ‘‘ zonder meer ‘‘ zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. Knooppunt Delta en haar informatieverstrekkers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Knooppunt Delta en haar informatieverstrekkers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Knooppunt Delta webstek of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Knooppunt Delta en haar informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Knooppunt Delta en verwante informatiediensten.

3. Hyperlinks naar sites van derden

De Knooppunt Delta webstek bevat hyperlinks naar websteks die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Knooppunt Delta is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Het aanbieden door Knooppunt Delta van hyperlinks naar andere websteks betekent niet dat Knooppunt Delta de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Knooppunt Delta haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen Knooppunt Delta en de uitbaters van deze sites.

Knooppunt Delta kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websteks of domeinnamen op deze webstek.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Knooppunt Delta en van de betrokken informatieverstrekkers.
De teksten, afbeeldingen en andere onderdelen die op de Knooppunt Delta site of deze van de betrokken informatieverstrekkers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.

Het opslaan en uitprinten van informatie van Knooppunt Delta of van haar informatieverstrekkers is in het algemeen enkel toegestaan indien Knooppunt Delta hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "bewaar" knop.

Het opslaan van informatie van Knooppunt Delta of van haar informatieverstrekkers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser).

5. Privacyverklaring van VZW Knooppunt Delta (vroeger Delta-stichting). (Versie 20-05-2018)

VZW Knooppunt Delta hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW Knooppunt Delta houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil-len wijzen en deze respecteren.

Als VZW Knooppunt Delta zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Knooppunt Delta
Dennenlaan 10/1
9250 Waasmunster
E-mail
Telefoon : +32 496 871 811

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VZW Knooppunt Delta verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 
Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Knooppunt Delta; (uitvoering overeenkomst)
Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)
Verzorgen van opleidingen
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodi-gingen. (gerechtvaardigd belang)
Ezine (e-mail)
Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)
Papieren magazine
Seizoensmagazine
Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
Persoonlijke kenmerken : geboortejaar
Interesses
Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
Aanwezigheid
Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uit-zondering van :

Beeldmateriaal (voor public relations)
Contactgegevens (voor direct marketing)
 …

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepa-lingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn
 
VZW Knooppunt Delta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
VZW Knooppunt Delta verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan :
maximaal 10 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking)

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens VZW Knooppunt Delta van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
Wij maken systematisch een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en be-scherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoons-gegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkhe-den in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

(U kan ons ook contacteren via dit e-mailadres.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te ne-men.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

VZW Knooppunt Delta kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 mei 2018.

6. Gebruik van “cookies”.

Knooppunt Delta maakt tenslotte gebruik van zogenaamde “cookies”. “Cookies” zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de webstek te vergemakkelijken. Het gebruik van “cookies” wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websteks maken er dan ook gebruik van. Knooppunt Delta maakt onder meer gebruik van “cookies” om te vermijden dat de gebruiker van de Knooppunt Delta webstek zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kunt het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. Knooppunt Delta kan echter geen optimale werking van de Knooppunt Delta-webstek garanderen, indien U het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt.